Algemene voorwaarden van intrige, gevestigd te Berkelmanspad 41, 5591 GL Heeze, Nederland.

Artikel 1. Overeenkomsten, offertes en bevestigingen
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door intrige gedane offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en intrige gesloten overeenkomsten. Toepasselijkheid van eventuele algemene -, inkoop – of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
1.3 Schriftelijke bevestigingen
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat intrige een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden intrige eerst nadat deze schriftelijk door intrige zijn bevestigd.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
intrige zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal intrige de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door intrige mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien intrige op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
2.4 Gebruik toeleveranciers
Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van de diensten en producten, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan intrige voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht intrige volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versies of proeven van de diensten en producten te controleren en goed te keuren. Op verzoek van intrige dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Termijn van levering
Een door intrige opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten en producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. intrige is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten en producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van intrige.
2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan intrige te worden meegedeeld. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van eventuele tekortkomingen in de geleverde diensten en producten te bevatten, zodat intrige in staat is adequaat te reageren.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan intrige. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend intrige daartoe bevoegd. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De opdrachtgever zal de geleverde diensten en producten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van intrige het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening – of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van de opdrachtgever en eventuele derden.
3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is intrige te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam intrige in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom bij intrige
Alle in het kader van de opdracht door intrige tot stand gebrachte applicaties, broncodes, documentatie, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van intrige, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4. Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (financiële) verplichtingen ingevolge de overeenkomst met intrige, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de geleverde diensten en producten voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de diensten en producten, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan intrige bekend te zijn gemaakt.
4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van intrige niet gerechtigd de afgenomen diensten en producten te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van de diensten en producten, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt intrige, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-.
4.3 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van intrige veranderingen in de voorlopige of definitieve afgenomen diensten en producten aan te brengen.
4.4 Eigen promotie
intrige heeft de vrijheid om de geleverde diensten en producten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium
5.1 Honorarium voor meerwerk
Indien intrige door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door intrige gehanteerde honorariumtarieven.
5.2 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft intrige na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens intrige enig recht verliest.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door intrige nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is en zal hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door intrige gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

6.2 Periodieke betalingen
intrige heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Geen verrekening
Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aan intrige te verrekenen met vorderingen die de opdrachtgever op intrige meent te hebben.
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
6.5 Omzetbelasting
Alle prijzen zoals vermeld in offertes en overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Ontbinding overeenkomst door de opdrachtgever
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met intrige te annuleren, mits de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor intrige ontstane schade vergoedt. Wanneer annulering plaats vindt in de periode tot 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wanneer annulering plaats vindt in de periode 14 dagen of korter voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever 70% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert terwijl intrige de opdracht gedeeltelijk heeft uitgevoerd is de opdrachtgever gehouden het dienovereenkomstige gedeelte van het overeengekomen bedrag doch ten minste 70% van het overeengekomen bedrag binnen 30 dagen na annulering aan intrige te voldoen. Het vorenstaande laat het recht van intrige op verdere schadevergoeding onverlet.
7.2 Ontbinding overeenkomst door intrige
Indien de overeenkomst door intrige wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van intrige redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door intrige op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4 Faillissement
Zowel intrige als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. intrige zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde diensten en producten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van intrige bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
intrige garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is geproduceerd en dat, indien er auteursrecht op de diensten en producten rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik diensten en producten
De opdrachtgever vrijwaart intrige of door intrige bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart intrige tegen elke rechtsvordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken van aangeleverde programmatuur en materialen door intrige inbreuk maakt op enig recht van derden, zijnde onjuist, oneigenlijk of onwettig gebruik.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
intrige kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in de diensten en producten, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van intrige, is de aansprakelijkheid van intrige voor directe schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 5.000,- of, alleen indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude diensten en producten en daarmee samenhangende voorzieningen doordat intrige op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. Aansprakelijkheid van intrige voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.3 Risico en aansprakelijkheid
Het risico van verlies, beschadiging of aansprakelijkheid van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan intrige niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch intrige jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met intrige gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
10.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen intrige en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen intrige en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar intrige is gevestigd.